Home » Com ens organitzem » Òrgans de participació en la gestió

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ

CALENDARI

BALAGUER TELEVISIÓ

2019 ANY DE…

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Òrgans de participació en la gestió

 

CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del col·legi i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.

El consell escolar està integrat per persones provinents dels diferents sectors de la comunitat educativa; professorat, famílies, personal d’administració i serveis, AMPA, Ajuntament  i equip directiu.

En el marc del Consell Escolar s’estableixen tres comissions: la comissió econòmica, la comissió permanent i la comissió de convivència. 

D’entre les persones membres del Consell Escolar se’n tria una que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

El Consell Escolar del Centre està format per les següents persones:

Sector famílies

Sector professorat

Representant Ajuntament

Representant AMPA

Representant PAS

Equip directiu

 

CLAUSTRE

El claustre és l’òrgan de participació del professorat en la gestió i la planificació educativa del centre. Està integrat per la totalitat del professorat i el personal tècnic d’educació infantil que hi presten serveis. És presidit per la directora del centre.

El Claustre de l’escola Mont-roig és el veritable motor de la innovació pedagògica que es realitza al centre. A la nostra escola optem per a fer reunions de Claustre amb caràcter mensual.

 

COMISSIONS MIXTES

Per tal de garantir la coordinació en el desenvolupament de les activitats i dels serveis que es desenvolupen al centre s’estableixen Comissions en el si de l’AMPA, amb participació de l’equip directiu.

Correspon a aquestes comissions les tasques derivades de la gestió dels serveis que s’ofereix al centre, el servei d’Acollida i el del Menjador, així com l’organització de les activitats extraescolars, les festes o el seguiment de les obres.

 

ÒRGANS DE COORDINACIÓ

PROFESSORAT:

DEBAT PEDAGÒGIC. Per la seva pròpia idiosincràsia, el Claustre de l’Escola Mont-roig realitza de manera periòdica reunions amb l’objectiu de reflexionar sobre la pràctica educativa i prendre acords de caràcter transversal sobre qüestions bàsiques del procés d’ensenyament/aprenentatge que es desenvolupa al centre. Aquestes reunions, en què hi participen tots els i les membres del Claustre, les anomenem “Debat pedagògic”.

En aquestes reunions es fixa un tema de debat ampli i, a partir del diàleg, es van definint les línies marc d’actuació que es recullen per escrit i s’integren als diferents documents que com a centre estem elaborant o revisant de manera periòdica.

EQUIP DE CICLE. Formen part de l’Equip de Cicle el professorat tutor dels diferents nivells que formen part del Cicle i la seva funció principal és la coordinació de les activitats educatives lectives i complementàries.

 

AMPA-EQUIP DIRECTIU:

Per anar valorant el desenvolupament del curs i fer les modificacions necessàries, així com per a tenir un espai de trobada i debat, a l’inici de curs s’estableix un calendari de trobades de caràcter trimestral entre l’equip directiu i la Junta de l’AMPA.

 

COMISSIONS MIXTES:

Per a garantir la coordinació en les actuacions que es fan de manera conjunta entre l’AMPA i el centre i especialmente en relació als Serveis que gestiona l’AMPA s’estableixen comissions de treball per a tasques específiques. En aquestes comissions hi participen un o dos membres de l’equip directiu i una representació més nombrosa de l’AMPA. Les Comissions establertes són: Comissió de Menjador i d’Acollida; Comissió d’Extraescolars; Comissió de Festes; Comissió d’Obres.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Buscar a Google

 

BLOCS DE L'ESCOLA

ENLLAÇOS D'INTERÈS

ESPAI DE RECOMANACIONS